Nacházíte se zde: Úvod Spolky a sdružení

Spolky a sdružení

SDH Hostěnice

Sbor dobrovolných hasičů Hostěnice

V roce 2011 se sbor dožil 105. let od svého založení. V současné době má SDH Hostěnice 45 členů a oddíl mládeže a je největší a nejstarší organizací v obci.

Z části členské základny je vytvořena i místní výjezdová zásahová jednotka, které velí velitel Zbyněk Klimeš. Počet členů je v současnosti 21 mužů. Jednotka má za úkol vyjíždět k požárům, technickým pomocím, haváriím a dalším událostem do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Kromě této činnosti hlavní, pořádají v obci celou řadu kulturních akcí pro místní spoluobčany i nejmenší obyvatele. Je to například každoroční Maškarní ples a Ostatky, Dětský maškarní ples, zájezdy pro děti s tatínky, tradiční párové hody a další. Každoročně se taky vydávají s jejich chloubou - historickou koňskou stříkačkou na hasičskou pouť do Křtin.


Odkaz: http://www.sdhhostenice.cz/

Hosten a RC Broučci

Toto občanské sdružení vzniklo jako dobrovolné sdružení lidí, kteří se rádi zapojí podle svých možností do dění v obci. Tomuto sdružení jde o podporu a rozvoj komunitního života v obci a o iniciování a podporu aktivit zejména v oblasti společenské, kulturní, ekologické a sportovní. Během roku pořádají již tradiční akce nejen pro děti, ale i pro celou širokou veřejnost. Pravidelně pracuje kroužek hry na flétnu, dětský pěvecký sbor a výtvarné dílny. Spolupracují i s jinými obecními spolky a sdruženími. Pod o.s. Hosten vzniklo Rodinné centrum Broučci, které mohou rodiče s malými dětmi navštěvovat a aktivně se zapojovat do činnosti 2x týdně. Centrum je otevřeno v úterky a čtvrtky dopoledne v prostorách pod Občanským centrem.

Více...

Spirála

zapsaný spolek Spirála

Toto občanské sdružení se věnuje činnosti s dětmi. Pro děti organizuje akce a spolupracuje s o.s. Epona, která se věnuje hypoterapii a handicapovaným dětem. Tradičními akcemi jsou: Dětský den, Pohádkový les, stezka odvahy, Mikulášská besídka, a další.

Kontakt: capkovarenata20@seznam.cz

Klub seniorů

Klub seniorů a soubor "Hostěnické boubelky"

Klub seniorů vznikl v roce 2001 s cílem organizovat společné akce a setkávání místních seniorů. V roce 2011 vznikl při Klubu seniorů soubor "Hostěnické boubelky", který pravidelně vystupuje v okolních obcích a při slavnostních příležitostech v naší obci. Kromě pravidelných setkání, společných vycházek a návštěv kulturních akcí seniorů ženy-seniorky pravidelně cvičí.

Kontakt: ludmilakou88@seznam.cz

Spolek Přátel sportu Hostěnice

Spolek Přátel sportu Hostěnice (SPsH) vznikl oficiálně dne 22. října 2015, kdy proběhlo úspěšné zapsání našeho spolku do spolkového rejstříku a 7. listopadu byl spolek zdárně zaregistrován u Krajského soudu v Brně.

Základními účely spolku jsou: sdružování osob za účelem sportu, propagace, organizování a podpora sportovních akcí, začleňování dětí do sportovních aktivit, vybudování zázemí k hřišti ,,Na Pastviskách“, ochrana životního prostředí (čištění lesů, potoků, luk, apod. činnosti).

V současné době má spolek 36. aktivních členů, 3. čestné členy a 1. člena v síni slávy. Organizační strukturu spolku tvoří členská schůze jako nejvyšší orgán spolku, rada jako výkonný orgán spolku a předseda jako statutární orgán spolku. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let.

Mezi hlavní činnosti spolku patří organizování a pořádání sportovních akci (nohejbalových, fotbalových, tenisových, hokejových apod.), výroba a úprava ledové plochy na hřišti ,,Na Pastviskách“ v zimním období, pravidelné přispívání do obecního zpravodaje obce Hostěnice atd.

Veškeré další informace o spolku najdete na našem webu: www.spshostenice.cz nebo rádi Vaše dotazy či připomínky zodpovíme na emailu: spsh@post.cz

Skaut Hostěnice

Hostěnický oddíl skautů Svišti

Oddíl v Hostěnicích vznikl v roce 2009 a dal si jméno Svišti. Je to smíšený oddíl a vedoucím je Cherpee - Jan Unger. skauti, skautky, vlčata a světlušky se scházejí v klubovně pod Občanským centrem. Kromě pravidelných schůzek společně vyráží na výlety, sportovní klání, společné akce s jinými oddíly a v létě na tábor.

Odkaz: www.skauthostenice.banda.cz

MS Horal Hostěnice

Myslivecký spolek Horal Hostěnice

Myslivecký spolek „Horal Hostěnice“ je sdružení s dlouholetou tradicí. Byl založen v roce 1993 a do roku 2012 obhospodařoval na základě nájemní smlouvy s Lesy ČR, a.s. honitbu o výměře 888 ha.
Spolek měl 22 stálých členů. Předmětem činnosti dle stanov spolku byl výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu s plánem mysliveckého hospodaření v honitbě a podmínkami nájemní smlouvy. K činnostem sdružení patřilo mimo jiné propagovat myslivost a ochranu přírody, zabezpečovat chov a výcvik loveckých psů, seznamovat mládež s myslivostí a ochranou přírody a provádět tak praktickou část přípravy uchazečů o první lovecký lístek a v neposlední řadě pečovat o bezpečnost při zacházení s loveckými zbraněmi. Povinnost přikrmovat zvěř ukládá zákon o myslivosti a byla to tedy jedna z hlavních činností spolku.
Členové sdružení se pravidelně aktivně zapojovalo do kulturního dění v obci Hostěnice. Tradiční akcí býval např. Myslivecký ples pořádaný v lednu v restauraci „U Stupárků“.

Spolek zanikl v roce 2012 z důvodu neobnovení nájemní smlouvy ze strany Lesů ČR na zdejší honitbu.